( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /Library/WebServer/Sites/fiholding/classes/core/c.dbconnection.php on line 35
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004243424{main}( )../404.php:0
20.0083885640DBconnection->DBconnection( )../404.php:8
30.0083885688mysql_connect ( )../c.dbconnection.php:35
Dotace z EU

Dotace z EU

 • zajišťujeme přípravu projektů pro podání žádosti o dotace, popřípadě úvěry z fondů EU a České republiky.

Projekt je součástí téměř všech podkladových materiálů, které jsou přikládány k žádostem o dotace. Charakteristika projektu se liší v závislosti na dotačním programu a typu žadatele. Jedná se zejména o projekt předkládaný podnikateli, nebo veřejným sektorem (obce, kraje atd..).

V projektu je podle jeho účelu řešena celá řada otázek, které slouží především jako podkladové informace pro orgány, zodpovědné za výběr projektů určených k profinancování.

DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM

FI Holding a.s.,   je  firma zapsaná v seznamu odborných dodavatelů (SOD) v dotačním programu „Zelená úsporám“ a je připravena napomáhat  všem zájemcům o využití prostředků z tohoto fondu k realizaci jejich záměrů.

Cílem dotačního programu „Zelená úsporám" je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která budou v obytných budovách realizována fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími obytné budovy a jež povedou k snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečisťujících látek a k nastolení dlouhodobého trendu trvale udržitelného bydlení. 

Podpora je koncipována tak, aby dotace byla poskytnuta každému, kdo o podporu požádá a splní tyto podmínky. Prostředky mohou být čerpány do 31.prosince 2012.

Podat žádost  o podporu z programu  může žadatel :
   - před začátkem realizace investice,
                                                                                                  - po dokončení realizace opatření .
-     Základní členění programu - program je členěn do tří základních oblastí podpory (A,B,C):

A. Úspora energie na vytápění

  A.1. Komplexní zateplení obálky domu vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu.        
  A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení) .
                Podpora je přidělována jako fixní částka na  m2 podlahové plochy dílčím způsobem zateplené budovy, nebo dílčím způsobem zateplené její části.  Různé výše dotace jsou stanoveny v případě, že žadatel realizuje dvě opatření, nebo alespoň tři opatření z nabídky. Je stanovena maximální podlahová plocha, na kterou může být poskytnuta podpora, a to max 350m2 na rodinný dům a 120 m2 na bytovou jednotku v bytovém domě. 
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
            Podpora je přidělována jako fixní částka na jeden rodinný dům, nebo jednu bytovou jednotku 
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  C. 1 Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní
zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do   novostaveb
  C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
           Podpora je přidělována jako procentní částka z investičních nákladů na pořízení nového zdroje a   jeho   příslušenství
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Jakou  (bezplatnou) pomoc nabízíme:

 • pomoc při zpracování projektu (projektant, architekt,...),
 • poskytnutí základní informace k programu a k podání žádosti,
 • zajištění  potřebných formulářů (žádost, případně krycí list technických parametrů), 
 • kontrolu  povinnych příloh (list vlastnictví , projekt)
 • pomoc při vyplnění formulářů (pro předání krajskému pracovišti SFŽP,bance),
 • pomoc při zajistění realizace prováděné akce

 

Služby v oblasti dotačních možností

Poradenství v oblasti dotačních možností
Zpracování Žádosti o dotaci
Realizační management

                               
Poradenství v oblasti dotačních možností

Služby poskytované naší společnosti pokrývají celý projektový cyklus komplexně, tj. od definování projektu, přípravu až po úspěšnou realizaci.

Zpracování Žádosti o dotaci:

 • definování projektu
 • výběr vhodných dotačních titulů
 • příprava projektu v souladu s podmínkami dotačních programů
 • konzultace a poradenství ve fázi přípravy projektu (harmonogram, rozpočet, atd.)
 •  zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh (Studie proveditelnosti, analýza nákladů, atd.) a specializovaných příloh projektu
 • Realizační management


administrativně – metodické poradenství při realizace projektu
organizace a přípravě zadávacích řízení dle podmínek programů
příprava a zpracování žádosti o platbu, průběžné zprávy, závěrečné zprávy
 

kontaktujte nás >>>